ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪೂರ್ವಜರ ಹಳೇ ನಿಧಿ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂತಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅದರಂತೆ ಪೂರ್ವಜರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿವಿಧ  ವಸ್ತುಗಳು  ನಮಗೆ ಆಗಾಗ

Savitha prathindhi Savitha prathindhi
- ಜಾಹೀರಾತು -