ಎಡಿಟ್‌ ಪೇಜ್‌

ಸಹಕಾರ ನೋಟ 547 ಸಂಘದ ಆಶ್ವಾಸನ ನಿಧಿ

ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾವಿಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪರ ಆದ ಪರಭಾರೆಗೆ ೧೯೪೭ರ ಮುಂಬೈ ೨೮ನೆಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ೪೦ನೆಯ ಪ್ರಕರಣವು ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಾರರ ಋಣ ಪರಿಹಾರ

ಸಹಕಾರ ನೋಟ 546 ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅರ್ಜಿ ಉರ್ಜಿತ

(ಸಿ) ಜಾವಿನುದಾರನು ಯಾವನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಂದ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ಜಾವಿನುದಾರನಿಂದ (ಡಿ) ಸಹ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸ್ವತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ,

ಸಹಕಾರ ನೋಟ 542 ಅಡಮಾನ ಸ್ವತ್ತು

(ಎ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾದ ಅಡಮಾನ ಸ್ವತ್ತು ಅಡಮಾನಕಾರನ ಅಥವಾ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಿಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ

- ಜಾಹೀರಾತು -